Úvod

Informace z Ozvučné desky – 11. září 2015

Vážení kolegové,
jak jsme vás  již v létě informovali, vznikl v červnu tohoto roku nový poradní orgán vedení města Brněnská ozvučná deska“ (BOD). Po prvním seznamovacím setkání 29.6. se 11. září uskutečnilo první pracovní jednání BOD. Jednání se zúčastnili představitelé společností zapojených v ABRAST Tomáš Kaláb, Jaroslav Dokoupil a Karel Tuza, kteří jsou stálými členy BOD.

Na programu byly dva body:

  1. Zřízení útvaru městského architekta (ÚMA)
  2. Plán udržitelné městské mobility

Pro nás jako představitele firem zabývajících se přípravou a realizací investiční výstavby byl náš zájem soustředěn zejména na diskusi o budoucím pracovišti městského architekta. Nové pracoviště by mělo podle zadání Rady města Brna být nositelem činností ve vlastní působnosti samosprávy, zatímco OÚPR by nadále zůstal úřadem územního plánování v přenesené působnosti státní správy vyplývající ze stavebního zákona.

ÚMA by měl zajišťovat zejména:

  • Podklady pro stanoviska samosprávy v oblasti územního plánování, vytvářet podklady pro územně plánovací činnost, organizovat urbanistické a architektonické soutěže.
  • Pečovat o veřejný prostor, vytvářet metodiku a podklady pro jeho zvýšení jeho kvality
  • Rozvíjet komunikaci s veřejností, investory a orgány samosprávy ve věcech rozvoje města

Současně by měl úzce spolupracovat s kanceláří strategie města a zajišťovat Správu prostorových dat o území (GIS). Diskuse na ozvučné desce se soustředila zejména na otázky organizačního začlenění a míře nezávislosti ÚMA na změnách politické reprezentace města a na jeho schopnosti být v budoucnu také zpracovatelem Územního plánu města.

Zatímco v otázce zpracovávání Územního plánu převládl názor, že bude výhodnější zadávat zpracování ÚPD externím společnostem a na ÚMA bude pouze malá projektová kapacita zajišťující zpracovávání změn ÚP a některých územních podkladů, v otázce organizačního začlenění se diskutovali dvě varianty:

  • Začlenění ÚMA do struktury Magistrátu jako jeden z odborů
  • Vybudování ÚMA jako samostatné příspěvkové organizace města

Konečné rozhodnutí je na Radě města, ale ať už bude jakékoliv, míra samostatnosti připravovaného pracoviště bude vždy závislá na tom, jakou autoritu si konkrétní osobnosti v čele Útvaru dokáží vytvořit. Nicméně je potřeba si uvědomit, že ÚMA vždy zůstane jakýmsi odborným exportním a poradním pracovištěm, kompetence o rozhodování o rozvoji města zůstane vždy na jeho samosprávných orgánech.

Pro nás jako projektanty a investory se vznikem ÚMA přibude nový partner při projednání územních a přípravných dokumentů, dosud se obě činnosti (v samostatné působnosti samosprávy a v přenesené působnosti státní správy) zajišťovaly „pod jednou střechou“ na OÚPR. Bude to tedy pro nás určitá komplikace, která by například v případě nedobrých vztahů mezi ÚMA a OÚPR mohla být nepříjemná.

Samostatným tématem je samozřejmě budoucí personální obsazení ÚMA, které určitě alespoň pro první období významně ovlivní jeho směřování.

Za Správní radu ABRAST
Jaroslav Dokoupil